Verklaring van de begrippen

In deze algemene voorwaarden van Ruijtenheer worden de volgende termen gebruikt met de verklaarde bedoeling:
Opdrachtgever: de gene die Ruijtenheer in de arm neemt, of beoogt, om diensten of producten af te nemen.
Opdracht: iedere overeenkomst tussen Ruijtenheer en de opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten aan de opdrachtgever.
Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Ruijtenheer aan een mogelijke opdrachtgever om een samenwerking aan te gaan.
Materialen: alle door Ruijtenheer voor de opdracht ontwikkelde trainingen, verslagen, gerelateerde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties en ander aan de opdrachtgerelateerde zaken.

Geldigheid van de algemene voorwaarden van Ruijtenheer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen die Ruijtenheer uitbrengt aan en uitvoert voor haar (mogelijke)opdrachtgevers in welke vorm dan ook.
Op de inkoop of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen geen rechten worden ontleent zonder schriftelijke overeenkomst daar over.
Wijzigingen van een opdracht of algemene voorwaarden zullen altijd schriftelijk moeten worden overeengekomen en worden vastgelegd door een bevoegde vertegenwoordiger van beide partijen.

Totstandkoming van een opdracht

De offertes van Ruijtenheer zijn vrijblijvend tenzij anders op de offerte vermeld staat.
tot het moment van de offerte. De opdrachtgever commit zich dan ook om voor het maken van een aanbieding alle essentiële informatie de verstrekken aan Ruijtenheer.
Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij dit anders in de offerte vermeld staat. De gegevens die door de opdrachtgever tijdens de intake gesprekken zijn verstrekt en de informatie die ingewonnen en als waar is aangegeven dienen als basis voor de offertes.
Offertes zijn gebaseerd op informatie die Ruijtenheer heeft ontvangen van de opdrachtgever De opdracht wordt aanvaard door Ruijtenheer en afgesloten volgens de gegevens uit de offerte als die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. Indien de opdracht niet schriftelijk wordt aanvaard door de opdrachtgever maar Ruijtenheer wel overgaat tot uitvoering van de opdracht met instemming van de opdrachtgever zal de inhoud van de offerte tussen beide partijen dienen als basis voor de samenwerking.
Ruijtenheer heeft het recht om derden in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht.

Rechten en verplichtingen van Ruijtenheer

Ruijtenheer zal zich tot het maximale inspannen om de opdracht uit te voeren als overeen gekomen naar het beste inzicht en vermogen die de wet en regelgeving toestaan en goed vakmanschap voorschrijft. Ruijtenheer kan echter niet de garantie afgeven dat alle door de opdrachtgever beoogde resultaten en/of doelen zullen worden behaald.

Rechten en plichten van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal zorg dragen dat,
Ruijtenheer tijdig de nodige informatie in haar bezit krijgt voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht.

de nodige documenten, vergunningen en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht in het bezit van Ruijtenheer zijn.
de nodige beschikbaarheid en inzet van mensen en middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Samenstelling van de (inhoud) opdracht

  1. Wanneer er in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren te voorzien, dan zal er in goed overleg en met de intentie dit op een goede manier voor beide partijen naar een oplossing worden gezocht. Het aanpassen van de originele opdracht is dan een van de mogelijkheden.
  2. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van de inhoud van de overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden.

Indien aanpassingen van de opdracht (of de inhoud daarvan) het gevolg is van verzoeken van de opdrachtgever of een tussenpersoon daarvan of andere omstandigheden toe te wijzen zijn aan de opdrachtgever heeft Ruijtenheer het recht om eventuele kosten die voortvloeien uit de extra tijd of middelen die deze veranderingen te gevolge hebben door te berekenen aan de opdrachtgever voor de tarieven die zijn weer gegeven in de opdracht of middels een aanvullende opdracht die onderling overeengekomen wordt.

Vertrouwelijkheid

Alle betrokken partijen zorgen er voor dat alle gegevens die van andere partijen ontvangen zijn en waar van men weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim blijven. Uitzondering daarbij is wanneer er van wettelijke reden om gevraagd/ gesommeerd wordt. De ontvangende partij zal de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. De opdrachtgever zal zonder een schriftelijk toestemming geen mededelingen doen aan derde partijen over de werkwijze, aanpak, materialen of financiële voorstellen.

Looptijd van de opdracht

De opdracht wordt aangegaan voor de afgesproken looptijd. Indien de opdracht nog niet is voltooid binnen de afgesproken tijd zal in overleg met de opdrachtgever de opdracht worden afgerond.
De opdrachtgever erkent dat de duur van de opdracht kan afwijken van de planning door onvoorziene omstandigheden of veranderingen in de originele opdracht. Hieronder vallen ook beperkingen van de kwaliteit van de informatie die vertrekt wordt door de opdrachtgever, de kwaliteit, betrokkenheid, inzet en beschikbaarheid van de betrokken medewerkers van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht af te ronden binnen de afgesproken termijn. Deze planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen aan de opdrachtgever geeft niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan. Ook kan schade dien ten gevolge opgelopen niet door de opdrachtgever op Ruijtenheer worden verhaald.
De opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook alle tot dan toe gemaakte kosten in het kader van de opdracht aan Ruijtenheer moeten vergoeden. Alle aan de opdrachtgever gerichte facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

Iedere partij heeft het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien er 1. een verzoek tot faillissement is ingediend, 2. een surseance van betaling is aangevraagd, 3. een liquidatie of staking plaats vindt of 4. wanneer er op een belangrijk deel van de organisatie een beslag wordt gelegd. Ruijtenheer is in dat geval geen enkele restitutie of schade vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever.

Tarieven en kosten

De uitgevoerde werkzaamheden en diensten die Ruijtenheer uitvoert in uitvoering van de opdracht zullen, zonder anders in de opdracht vermeld, op basis van de bestede tijd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien er niet anders overeengekomen is zal Ruijtenheer voorafgaand aan de werkzaamheden deze een maal per maand factureren.
De factuur die bij aanvang van de werkzaamheden verstuurd wordt dient voor aanvang van de werkzaamheden volledig te zijn voldaan, tenzij anders in de opdracht is aangegeven.
In de doorbrekende kosten voor de werkzaamheden zijn alle normale bureaukosten opgenomen met uitzondering van de reiskosten. Deze zullen altijd apart worden gespecificeerd. Alle onvoorziene extra reiskosten zoals buitenlandse reizen zullen ook apart worden doorberekend.
Voor producten zijn de geldende prijslijsten of geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die Ruijtenheer in de uitvoering van de opdracht moet maken zullen worden doorberekend en worden verantwoord.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen van overheidswegen die Ruijtenheer noodzaken door te berekenden zullen eens per half jaar worden doorbereken aan de opdrachtgever.

Betalingen en termijnen

De opdrachtgever dient alle door Ruijtenheer aan haar gerichte facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ruijtenheer voldaan te hebben op het aangegeven bankrekeningnummer.
Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet volledig aan de verschuldigde betalingsverplichting voldoet heeft Ruijtenheer het recht, zonder schriftelijke of mondelinge mededeling, de verschuldigde handelsrente in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever ook na aanmaningen niet of niet volledig aan haar verplichtingen voldoet kan Ruijtenheer de vordering uit handen geven. De eventuele kosten om de vordering als nog te innen, de kosten voor juridische bijstand of expertise van externe deskundige zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn naast het verschuldigde factuurbedrag.
Ruijtenheer heeft het recht voordat het aan haar verplichtingen gaat voldoen binnen de opdracht volledige of gedeeltelijke betaling te eisen of voldoende zekerheidstelling te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever om zekerheid te waarborgen naar het oordeel van Ruijtenheer dat de opdrachtgever haar verplichtingen zal kunnen nakomen.

Ruijtenheer Vitaal. Laatste aanpassing – September 2023